* Trường có 05 tổ chuyên môn:

- Tổ CM khối nhà trẻ có 11 đồng chí

- Tổ CM khối 3 tuổi có 09 đồng chí

- Tổ CM khối 4 tuổi có 08 đồng chí

-  Tổ CM khối 5 tuổi có 09 đồng chí

-  Tổ nuôi dưỡng có 11 đồng chí